EN FASADRENOVERING ÄR INGET LITET PROJEKT

Vi vet vad som krävs, vad som är både ekonomiskt och effektivt. Först gäller det att bedöma konditionen på fasaden, vad som behöver göras, där du som kund är med och bestämmer en hållbar plan för din fasad, när våra hantverkare är klara ska du som kund känna dig nöjd.

Vi sätter stort värde på vår yrkeskunskap och hjälper dig gärna med att se över vad din fasad är i behov av för typ av åtgärd.

 

Läs mer under:

 

Hur ser fasaden ut?

Utseendet på fasaden talar ganska tydligt om hur huset mår, om sprickor, putssläpp och fuktgenomträngningar upptäcks i tid kan man spara både tid och pengar om dessa åtgärdas med rätt metod och material.

Då det uppstår sprickor som är synliga så är detta en varningssignal att ta på allvar. Den som snabbt får en utvärdering av bakomliggande orsaker kanske slipper en större renovering med omfogning och murning av fasaden.

 

Renovera enligt originalet

Den slutliga funktionen hos putsade fasader bestäms i mycket stor utsträckning av samverkan mellan puts och underlag och själva underlaget. En och samma puts kan medföra olika effekter om den används på två olika underlag. Därför är det viktigt att renovera med samma material som hos originalet. Samma sak gäller vid målning. För att få god samverkan med underlaget är det också viktigt att de olika putsskikten har en hållfasthet som avtar utåt.

Det finns ingen puts eller putstyp som generellt kan användas på alla typer av underlag. Putsen måste anpassas till underlaget. Tyvärr görs det många gånger fel, då man använder putser som inte fungerar ihop med det aktuella underlaget.

Färg, puts, underlag, armeringsnät och övriga tillbehör är beroende av varandra, de ingår sammantaget i ett tekniskt system. Utgångspunkten är alltid underlaget. Dess styrka, sugning m.m. avgör vilken sammansättning de följande skikten skall ha.

Principiellt skall de olika skikten successivt vara svagare utåt. Vi har därför en rad olika sammansättningar på de olika skikten, för att de skall passa alla förekommande underlag. Detta är den huvudsakliga anledningen till att den svenska putskvaliteten är så god.

Gamla fasader ska renoveras varsamt. Om man inte använder rätt metod på befintligt underlag, t ex om kalkputsade fasader målas med plastfärg kan man få problem med bl.a. fuktbalansen i väggen. Kalkputsens hållfasthet kan därmed försämras drastiskt.

 

Viktigt att använda rätt material

Vid renovering av putsade fasader är det viktigt att rätt typ av bruk och färg används, felaktiga produkter kan få  förödande konsekvenser för fasaden. Målas tex en organsik färg på en kalkputs kan färgen börja släppa redan inom ett år. Generellt så ska putsskikten alltid vara starkast i botten och bli svagare utåt. Det är därför viktigt att analysera underlaget, putsen och färgen noggrant för att få en korrekt åtgärd vid fasadrenoveringen.

Har fasaden tidigare renoverats på ett felaktigt sätt, med fel produkter eller att putsen helt enkelt är uttjänt pga väder och vind, kan det vara så illa att hela fasaden måste rivas och putsas om.

Läs mer under:

    • Omputsning

 

Man skiljer på olika typer av putser och ytputser

Organiska (plast & oljebaserade) putser och ytputser suger inte vatten, avger rök och lukt vid eldslåga (cigarettändare).

Oorgansika (kalk & kalkcementbaserade) putser och ytputser suger vatten och avger ingen rök eller lukt vid eldslåga (cigaretttändare).

 

Börjar fasaden falna?

Vad ska man då tänka på när fasaden börjar rasa – för det gör till slut även en putsad fasad. En sakkunnig analys av befintligt material på fasaden är helt avgörande för vilka material och metoder som skall användas vid renoveringen. Det är extra viktigt att få denna analys om fasaden är i mycket dåligt skick, vilket oftast beror på tidigare felbehandlingar.

Vi sätter stor värde på vår yrkeskunskap och hjälper dig gärna med att se över vad din fasad är i för behov av renovering.

 

Badhusgatan Badhusgatan

 

Omputsning av kalkputsade fasader

Fasader som tidigare varit putsade med kalkprodukter ska vid renovering normalt vidarebehandlas med kalkbruk och kalkfärger. På en trästomme ska den befintliga putsen och putsbäraren avlägsnas. Ny reveteringsmatta monteras och kalkputsen byggas upp i flera lager tills erforderlig tjocklek uppnås och färgas med en kalkfärg. På en tegelstomme ska putsen avlägsnas varsamt så inte teglet skadas. Sedan byggs den nya putsen upp i flera lager tills erforderlig tjocklek uppnås och avfärgas med kalkfärg.

 

Omputsning med rotsystem

Rotsystem används i huvudsak till renovering av putsfasader, de är pålitliga, kostnadseffektiva och miljövänliga. Rotsystemen är uppbyggda av mineraliska putsprodukter med material hämtade från naturen.

Att förena rationell arbetsmetodik och miljötänkande är unika egenskaper för rotsystemen. Vilket ger bättre totalekonomi och ökat miljöansvar och därför används rotsystem i huvudsak vid nedknackning av gammal puts. Genom att den gamla fasaden i princip inte behöver någon åtgärd minimeras byggavfallet och sparar därmed både arbetstid och pengar i hyra av maskiner och ställningar mm.

Rotsystemen stänger heller inte inne fukt som kan orsaka skador, de är sk diffusionsöppna.

 

Så här fungerar putsen

Puts består av ett antal materialskikt, vart och ett med sin funktion och sammansättning, och man använder idag följande benämningar på dessa skikt:

Grundning
Grundning är ett bindemedelsrikt bruk med kalk och cement eller enbart cement som bindemedel. Vid renovering av gamla byggnader, som är kalkputsade, används ett bindemedelsrikt bruk med hydraulisk kalk. Man grundar för att säkerställa vidhäftning och för att utjämna sugningen mot underlaget.

Grovputs
Grovputs är ett bruk med kalk och cement eller hydraulisk kalk/luftkalk som bindemedel. Man grovputsar för att ge putsskiktet tillräcklig tjocklek och för att utjämna underlagets ojämnheter. Detta kalls därför utstockning.

Ytputs/färg
Utgörs som regel av ädelputs med olika sammansättning för olika strukturer och kulörer. Färger och tunnputser kan vara tillverkade med oorganiska (mineraliska) eller organiska bindemedel. Till de oorganiska färgerna hör kalk-, kalkcement-, cement-, och silikatfärger. Till de organiska hör alkyd-, latex-, oljefärg etc.

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida